برنامه‌ریزی عصبی زبانی (NLP)

روشی زودپاسخ‌ده برای ایجاد رفتار جدید یا تغییر رفتار در کودکان می‌باشد.

NLP به معنای برنامه‌ریزی عصبی زبانی است، دانش روانشناسی سال‌ها به دنبال یافتن راه‌های مختلف است تا بتواند کیفیت زندگی مردم را ارتقا بخشد. از جمله روش‌های نوین در این خصوص NLP است. بدین معنی که تفکر، یادگیری، خلاقیت، تصمیم‌گیری و دیگر فرایندهای شناختی نتیجه کنش و واکنش‌هایی است که در درون سیستم عصبی یا ذهن انجام می‌پذیرد.

ذهن ما کاملاً به حواس ما وابسته است و اطلاعات را از حواس دریافت کرده و در ذهن پالایش می‌نماید. سپس بخشی از این اطلاعات به صورت کلامی از طریق زبان نمایان می‌شود و بخشی از آن به شکل محصول ذهن یعنی رفتار ظاهر می‌گردد. بنابراین برقراری ارتباط موثر و تعامل با دیگران بستگی به چگونگی به‌کارگیری زبان، چگونگی بیان مفاهیم، افکار و نظرات از طریق زبان در شرایط مختلف دارد. 

برنامه‌ریزی عصبی- زبانی حاصل برنامه‌هایی است که در ذهن فرد است و برنامه‌های درون ذهن فرد و مجموعه کنش و واکنش‌های او در مواجه با مسائل و چالش‌های زندگی بستگی به برنامه‌هایی دارد که در ذهن او شکل گرفته است. برخی از این برنامه‌ها ممکن است کارآمد و برخی ناکارآمد باشند. ان ال پی برنامه‌های کارآمد را تقویت می‌کند یا با الگوبرداری از سایرین مدل آنها را بازآفرینی و  ارایه می‌نماید و برنامه‌های ناکارآمد را شناسایی و اصلاح می‌کند.

این برنامه‌های کارآمد و ناکارآمد دقیقا در شیوه‌های تربیت کودکان و نوجوانان به‌کار می‌روند بدین شکل که به یاری ان ال پی برنامه‌های کارآمد مدل‌برداری شده و نحوه اجرای آن تعریف و پیشنهاد می‌شوند و مدل‌های ناکارآمد در رفتار کودکان شناسایی و اصلاح می‌شوند.

 NLP تماس جهت گرفتن اطلاعات کلاس 

بنفشه فرزانهبرنامه‌ریزی عصبی زبانی (NLP)