آزمون دیسک

آزمون دیسک

در مدل رفتارشناسی دیسک چهار سبک رفتاری، با شدت و ضعفی متفاوت در همه‌ی افراد مشاهده می‌شوند؛ اما هر فرد یک یا دو سبک رفتاری غالب دارد که معمولاً طبق آن نسبت به محیط پیرامون خود واکنش نشان می‌دهد.

 

 

ثبت‌نام در آزمون دیسک

بنفشه فرزانهآزمون دیسک