مهندسی ذهن کودکان

مجموعه‌ای از رفتارهای ارادی و رفتارهای تکراری که به شکل اندیشه، ادراک، حافظه، احساسات، خواسته‌ها و تخیل آنها را می‌شناسیم ذهن را تشکیل می‌دهند. ذهن محصول دریافت‌های ما از حواسمان است که به اشکال فوق ظاهر می‌شود. انتظار ما از ذهن رفتارهای ارادی و عادی است که خروجی آنها کارآمد باشد و به فرد کمک نماید تا زندگی با کیفیت‌تری را تجربه نماید. دانش امروز ما گواهی می‌دهد که کیفیت زندگی انسان‌ها به میزان مهارت‌های آنها بستگی دارد.

کودک انسان با مجموعه‌ای از قابلیت و توانایی‌ها به دنیا وارد می‌شود و در اثر تعامل با محیط به توانمندی‌هایی دست می‌یابد، دریافت‌های او متنوع و بکر است و او از امکانات بالقوه ذهنش که تفکر و تخیل، ادراک و حافظه و… است برای تحلیل آنها استفاده می‌کند.

هدف ما در مهندسی ذهن کودک آن است که مجموعه‌ی احساسات ورودی و توانمندی‌های ذاتی ذهنش را به شکل عادات مفیدتری طبقه‌بندی کند. ورودی‌ها را با دید عمیق‌تری دریافت کند، از حواسش به نحو بهتری بهره ببرد.

به جزییات مسایل بیشتر توجه کند و متناسب با سنش کلیت هر موضوعی را مطلوب‌تر درک کند. به تجربه دست بزند و محیط پیرامونش را کشف کند و موارد فوق و بسیاری مطالب دیگر را تلفیق و تجربه کند و نهایتاً آنها را به همراه مهارت‌های مناسب سن خودش به کار بندد. مجموعه‌ی توانمندی‌های ذاتی + مهارت‌ها + استعداد و شور و شوق کودکی مهندسی ذهن کودک را شکل می‌دهد.

 

ثبت‌نام در کارگاه مهندسی ذهن کودکان 

adminمهندسی ذهن کودکان